Národní ústav lidové kultury - logo

Tady jsme doma (pá 17.00)

3_kde jsme doma1

Tady jsme doma, foto Magdalena Šťastná

Písnička k domovu
Pátek 26. 6., 17.00 – 18.30, skanzen-amfiteátr
Autorky: Alena Schauerová, Yvona Voráčová, Magdalena Maňáková

Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech na většině míst u nás vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu vznikl projekt „Tady jsme doma – Regionální folklor do školy“. Při jeho realizaci jsme poznali zajímavé metody, tvořivost a vynalézavost, s nimiž učitelé přibližují dětem tradice lidové kultury přímo ve vyučování. Znovu se tak otevírá i jedna z cest, jíž se uchovává kulturní dědictví země. Proto se radujeme z každé další třídy, v níž si děti s radostí zpívají písně předků, sbírají a osvojují si hry svých prarodičů, takže umí roztočit káču a pohánět obruč, umí přebírat provázky a uplést pomlázku, poznávají řemesla i pověsti místa, kde žijí. To všechno se stalo přirozenou součástí vyučování vlastivědy, českého jazyka, hudební i výtvarné výchovy, ba dokonce matematiky.

Na pódiu tedy uvidíte výsledky školní práce dětí a jejich učitelů – nikoliv z mimoškolní činnosti souborů a kroužků. Výjimkou je dětský folklorní soubor Lipovjánek se svojí muzikou. Ovšem i to jsou děti jedné školy, jen se za poznáním folkloru svého kraje vydávají se svými učiteli i v čase po vyučování. Proto i dnešní pořad bude mít podobu vyučování a vás do této současné školy zveme.

3_lipovjanek_slovackodnes.cz

Lipovjánek, zdroj: www.slovackodnes.cz

Scénosled

  • Úvod – O čem se budeme učit?
  • Vlastivěda – O řemeslech, ale nejen o nich
  • Hudební výchova – Není jen zpívání, ale i poslouchání
  • Čtení – Jak se lidé bavili, o čem si povídali
  • Závěr – Písnička k domovu

Účinkující:
Lipovjánek, Lipov, ved. Renata Galečková, Petr Galečka
Muzika Lipovjánku, primáška Rozárka Jagošová
Základní škola Dolní Rožínka, žáci 2.– 4. třídy, třídní učitelky Ivana Janoušová, Simona Špačková
Základní škola J. Seiferta, Mělník, žáci 2. třídy, třídní učitelka Raduše Čermáková
Základní škola Prachatice, Vodňanská ul., žáci 3.–4. třídy, třídní učitelka Růžena Vinciková, na dudy doprovází paní učitelka Barbora Schwarcová-Režná
Základní škola Lažánky u Brna, žáci 3.a 4. třídy, třídní učitelé Jana Ševčíková, Jaroslav Ševčík
Základní škola Ostrava-Proskovice, žáci 2. třídy, třídní učitelka Kateřina Holaňová

 O PROJEKTU "TADY JSME DOMA":

3_logo sluníčko.docPořad je součástí projektu Tady jsme doma, regionální folklor do školy, který zastřešuje již sedm let Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

Smyslem projektu je snaha ukázat učitelům, a jejich prostřednictvím dětem, cestu k významné části našeho kulturního dědictví, tj. k tradiční lidové kultuře, která otevírá bránu k ostatní naší kultuře a umění. Samozřejmě víme, že jde o znovuobjevování, protože folklor, zvláště regionální, měl zejména od Národopisné výstavy v Praze své nezastupitelné místo ve škole. Naše opakované výzkumy, které proběhly jednak na půdě NÚLK a jednak pod patronací NIPOS – ARTAMA však ukázaly, že se ze školy vytrácí a že děti znají stále méně písní svého kraje, méně pověstí atd. K projektu se postupně přidávaly školy z různých částí České republiky. Třída, která se projektu věnovala celý školní rok a napříč všemi vyučovacími předměty pak byla přizvána do dětského pořadu na MFF ve Strážnici, v němž vystupovaly dětské soubory ze Slovácka.

V letošním roce, při jubilujícím Festivalu, jsme poměr účinkujících obrátili. Ze Slovácka účinkuje dětský folklorní soubor Lipovjánek z Lipova, ale ostatními účinkující již nejsou folklorní soubory, ale děti z různých základních škol (z Dolní Rožínky, Lažánek u Brna, Mělníku, Prachatic, Proskovic), které předvedou, čemu se ve škole, kromě čtení, psaní, počítání naučily. Tedy nikoliv v čase mimo vyučování, nikoliv v zájmovém kroužku. V tomto smyslu je pořad novinkou.

Protože i děti z Lipovjánku jsou dětmi jedné školy, koncipovali jsme pořad jako školní vyučování. Pořadem bude provázet paní učitelka Yvona Voráčová, která je učitelkou skutečně a již několik roků se se svými školními dětmi našeho projektu účastní. Děti z Prachatic bude doprovázet na dudy paní učitelka Barbora Schwarcová, rozená Režná, vnučka známého sběratele lidových písní a rovněž dudáka J. Režného.

Pořad je i díkem učitelům, kteří si uvědomují význam folkloru a tradic lidové kultury pro děti, pro jejich cestu k národní kultuře i k vlastní identitě.

Dr. Alena Schauerová

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram