Statut Soutěže

Statut Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku MFF Strážnice 2019

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem a vlastníkem veškerých práv k Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (dále jen Soutěž) je Národní ústav lidové kultury (dále jen NÚLK).
 2. První úrovní Soutěže jsou regionální kola. V rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a festivalu Dětská Strážnice (dále jen MFF) se konají dva samostatné bloky – předkolo a finále Soutěže.
 3. Soutěž je pořadem příslušného ročníku MFF.
 4. O struktuře, obsahu, délce pořadu a obsazení autorských pozic rozhoduje NÚLK na základě doporučení Dramaturgicko-produkční rady MFF (dále jen DPR).
 5. Pořad organizačně a odborně připravuje dle zadání DPR a NÚLK autorský kolektiv. Dramaturgii Soutěže zajišťuje ředitel Soutěže ve spolupráci s autorským kolektivem.

II. Regionální kola

 1. Do předkola Soutěže při MFF se lze nominovat pouze na základě postupu z příslušného regionálního kola Soutěže. Regionální kola jsou vyhlášena pro oblasti: Brněnsko, Hanácké Slovácko, Horňácko, Kyjovsko, Podluží, Strážnicko s Veselskem, Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko. Regionální kolo Horňácka a regionální kolo Strážnicka s Veselskem se zpravidla konají společně ve stejném termínu i ve stejné lokalitě z organizačních důvodů, výsledky jsou vyhlašovány za každý region zvlášť.
 2. Regionální kola probíhají pod odbornou záštitou NÚLK. Každé regionální kolo má určeného garanta (člen poroty Soutěže při MFF, příp. poroty seniorů) odpovídajícího za správnost vyhlášených výsledků a dodržení postupových regulí. Garant regionálního kola spolupracuje s pořadateli v jednotlivých lokalitách konání regionálního kola.
 3. Do regionálních kol se mohou přihlásit tanečníci, kteří nejpozději v den konání regionálního kola dosáhnou 15 let. Horní věková hranice není stanovena.
 4. Vítězové regionálních kol, s výjimkou regionálního kola Brněnska, mají právo postupu přímo do finále Soutěže při MFF. Z regionálního kola Brněnska mají právo postupu první a druhý tanečník do předkola Soutěže při MFF. Tanečníci vyhlášení na druhém až šestém místě v ostatních regionálních kolech mají právo postupu do předkola Soutěže při MFF.
 5. Poroty regionálních kol mohou určit dva náhradníky pro případ neúčasti nominovaných tanečníků do předkola nebo v případě mimořádně kvalitních tanečních výkonů náhradníků. Náhradníci zasílají elektronickou přihlášku do Soutěže při MFF. O jejich účasti rozhodují autoři a ředitel Soutěže.
 6. Právo přímého postupu do finále bez nutnosti účasti v regionálním kole má vítěz předchozího ročníku Soutěže při MFF. Do předkola postupují bez nutnosti účasti v regionálním kole tanečníci vyhlášení na druhém a třetím místě v předchozím ročníku. Všichni přímo postupující mají v případě zájmu o účast v Soutěži při MFF povinnost zaslat elektronickou přihlášku.

III. Přihlašování do Soutěže při MFF

 1. Nominovaní postupující do Soutěže při MFF (předkola i finále), přímí postupující na základě umístění v předchozím ročníku a navržení náhradníci se přihlašují pomocí elektronické přihlášky dostupné na internetové adrese: http://festivalstraznice.cz (sekce Soutěž verbířů).
 2. Elektronickou přihlášku lze odeslat po vyplnění všech povinných polí.
 3. Přihlášky jsou přijímány do 15. 6. příslušného roku. V případě konání regionálního kola v pozdějším termínu mají nominovaní povinnost podat přihlášku následující den po jeho skončení.
 4. Přijetí přihlášky je potvrzeno NÚLK na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do 3 dnů od jejího doručení.

IV. Organizační pokyny k Soutěži při MFF

 1. Organizační pokyny pro přihlášené do Soutěže při MFF jsou zasílány v týdnu před konáním Soutěže při MFF elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Soutěžící jsou povinni dodržovat veškeré uvedené pokyny a časový harmonogram Soutěže při MFF.
 2. Soutěžní vystoupení jsou veřejná.
 3. Při soutěžním vystoupení je dán časový limit – čtyři sloky verbuňkové písně, z nichž nejméně jedna sloka zpěv a nejméně tři sloky tanec.
 4. Doprovodné cimbálové muziky (dále jen CM) zajišťuje NÚLK. Kontakt na primáše CM je součástí přihlášky.
 5. Zkouška tanečního vystoupení a příprava notových podkladů s CM je povinná. Zkoušku a přípravu notových podkladů absolvuje každý přihlášený po dohodě s primášem CM před termínem MFF. V rámci MFF lze ve vyhrazených časových intervalech (rozpis je součástí elektronicky rozesílaných organizačních pokynů) rovněž uskutečnit další zkoušku po osobní dohodě s primášem CM.
 6. Pořadí soutěžních bloků jednotlivých CM a pořadí soutěžích v rámci daného soutěžního bloku je určeno losem.
 7. Součástí předkola Soutěže při MFF je anketa diváků. Její vítěz postupuje do finále bez ohledu na hodnocení poroty.
 8. Počet postupujících tanečníků z předkola do finále určuje porota.
 9. Porota seniorů zastává čestnou funkci a během Soutěže při MFF má právo udělit „Cenu poroty seniorů“ jako ocenění specifických tanečních aspektů.
 10. Ve finále je vyhlašováno pořadí od 5. do 1. místa potvrzené udělením diplomu.
 11. GDPR: Soutěžící, účinkující a organizační štáb Soutěže při MFF udělují NÚLK svolení se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES pro potřeby organizačního zajištění Soutěže při MFF.
 12. NÚLK poskytuje soutěžícím a účinkujícím v doplňkových programech Soutěže při MFF jeden volný vstup na MFF (označení účinkující) a stravování v den konání Soutěže při MFF.

V. Hodnocení soutěžních vystoupení v Soutěži při MFF

 1. Hodnocení soutěžních vystoupení je v kompetenci poroty Soutěže při MFF.
 2. Porota hodnotí:
 • Předzpěv – intonační čistota, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu.
 • Tanec – náročnost, množství, pestrost, návaznost, úroveň provedení kroků a figur (cifer) v souladu s regionálním tanečním stylem,  prostorové uspořádání, kompozice, gradace tance,  zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu, celková úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky.
 • Vzhled kroje – současná sváteční podoba, vzhled kroje v souladu s regionálním typem prezentovaného verbuňku, kroj bez úprav nesoucích charakter jevištního kostýmu (klobouk neupevněn). Tanečníci z Brněnska vystupují v současných svátečních krojích z Brněnska.
 1. Porota rozhoduje dle svých odborných znalostí a zkušeností. Během hodnocení používá pomocných prostředků (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Statut Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku nabývá platnosti datem podpisu ředitele NÚLK.
 2. Statut je zveřejněn na internetových stránkách MFF http://festivalstraznice.cz/ (sekce Soutěž verbířů).
 3. Předchozí Statut z roku 2017 se ruší.

 

Ve Strážnici dne 1. 3. 2019

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.

Ředitel NÚLK

Prezident MFF

Sdílejte