Statut Soutěže

Statut Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku MFF Strážnice

1) Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy folklorního souboru. Spodní hranicí je 15 let, horní není stanovena.

2) Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec.

Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou, kterou zajišťuje výhradně pořadatel Soutěže, v časovém limitu, který vyplyne  z počtu soutěžících  u vybrané muziky. Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou uskutečnit.  Tanečník rovněž může absolvovat zkoušku po osobní dohodě s muzikou zajištěnou pořadatelem v  termínu ještě před zahájením MFF ve Strážnici.

 V případě, že by bylo vytížení doprovodných muzik  nevyrovnané tak, že by to ohrozilo hladký průběh Soutěže, ředitel Soutěže a předseda odborné poroty dohodnou nebo vylosují z řad soutěžících přihlášených k muzice přetížené potřebný počet soutěžících, které doprovodí muzika méně vytížená.

Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem před výběrovým kolem a před finále  pro každou doprovodnou muziku zvlášť.

3) Soutěž se koná jako jeden z pořadů příslušného ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a má dvě části – výběrové kolo a finále. Do Soutěže se soutěžící nominuje následujícím způsobem:

Vítězové regionálních kol a vítěz (první v pořadí) Soutěže ve Strážnici předchozího ročníku mají právo se zúčastnit přímo finále. Do výběrového kola strážnické Soutěže se mohou přihlásit soutěžící, kteří se zúčastnili příslušného regionálního kola a umístili se v něm na 2. – 6. místě, dále se do tohoto výběrového kola mohou přihlásit také soutěžící z předchozího ročníku, kteří se umístili ve finále na 2. a 3. místě. Do výběrového kola mohou být nominováni 0 – 2 soutěžící, kteří budou vybráni v rámci první části regionálního kola na Hanáckém Slovácku (tanečníci z mimoslováckých regionů dodržující hanácko-slovácký regionální styl a kroj).

V případě, že některé regiony uspořádají regionální soutěž společně, vyhlašují se výsledky za každý region zvlášť. Do finále postupují vítězové z každého zúčastněného regionu a do předkola tanečníci na 2. – 6. místě.

Porota regionálního kola MŮŽE navrhnout tanečníkům, kteří se při konkrétním regionálním kole umístili na 7. a 8. místě, aby v řádném termínu zaslali přihlášku do předkola Soutěže ve Strážnici jako tzv. náhradníci. Po ukončení všech regionálních kol a uzávěrce přihlášek rozhodnou autoři pořadu společně s ředitelem Soutěže, kdo se z těchto přihlášených náhradníků zúčastní předkola Soutěže. Všem, kteří zašlou v řádném termínu přihlášku jako náhradníci, bude do 20. června příslušného roku konání Soutěže oznámeno, zda se předkola mohou zúčastnit či nikoliv.

Jedinou možnou formou přístupu do Soutěže, při dodržení výše uvedených pravidel nominace, je vyplnění všech povinných polí elektronické přihlášky na elektronickém formuláři, který je dostupný na internetové adrese: www.festivalstraznice.cz (v sekci Soutěž verbířů). K povinným polím přihlášky patří i název, tónina a notový záznam soutěžní písně, aby se mohla doprovodná muzika na vystoupení tanečníka připravit. Přihláška musí být odeslána nejpozději do 15. června (včetně)  příslušného roku konání Soutěže. Bude-li se konat regionální kolo později, pak je nutno se přihlásit bezprostředně po regionálním kole. Elektronickou přihlášku do Soutěže podávají i postupující a náhradníci z regionálních soutěží včetně jejich vítězů a také vítězové z předchozího ročníku Soutěže (1. – 3. v pořadí), aby bylo zřejmé, že se Soutěže  zúčastní.

Součástí výběrového kola  je anketa diváků. Její vítěz postoupí do finále bez ohledu na hodnocení poroty. Průběh Soutěže může být  modifikován zařazováním dalších doplňkových  programových aktivit: (Ring volný, přehlídka vítězů soutěže dětských verbířů, retrospektivní a odborné pořady atd.) Formu a náplň modifikace projednají autoři Soutěže v rámci Programové rady festivalu.

Do finále vybere porota cca. 9 – 18 tanečníků včetně vítěze z předchozího ročníku Soutěže, vítězů regionálních soutěží a vítěze ankety diváků. Zúčastní-li se výběrového kola malý počet soutěžících, může porota vybrat do finále menší počet  tanečníků. Finále se koná tentýž den jako výběrové kolo a jeho účastníci mají nárok na další zkoušku s doprovodnou muzikou. Z finalistů vybere porota vítěze, kterým udělí diplomy za první, druhé, třetí, čtvrté a páté místo. Držitel prvního místa obdrží věcnou cenu a má právo zúčastnit se finále dalšího ročníku Soutěže bez účasti ve výběrovém kole.

Soutěžící je povinen dodržovat závazný časový harmonogram Soutěže a všechny organizační pokyny jejího realizačního štábu  ve znění uvedeném v písemné informaci, kterou každý soutěžící obdrží elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. O změnách vyplývajících z řešení případných krizových situací v průběhu soutěže rozhodují ředitel soutěže a předseda odborné  poroty.

4)  Pořadatel Soutěže Národní ústav lidové kultury  ve Strážnici uhradí každému soutěžícímu  cestovné veřejným dopravním prostředkem a zajistí stravování v den Soutěže.

5) Odborná porota bude hodnotit:

  1. a) předzpěv– jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu,
  2. b) tanec– náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur – cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl;  prostorové uspořádání, kompozici, gradaci tance;  zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky,
  3. c) vzhled kroje– klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu. Kroj musí mít současnou sváteční podobu, vzhled kroje musí odpovídat regionálnímu slováckému typu prezentovaného verbuňku.

Porota rozhoduje prostou většinou hlasů  a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty.

Strážnice, 20. 2. 2017

Sdílet na sociální síť: